Familiebehandling - "Forældre for altid"

Dette er tilbuddet til de familier, som har børn eller unge, som er anbringelsestruede, og hvor der er mulige ressourcer hos forældrene, som ikke er kommet i spil, eller som skal afprøves.

Hver enkelt forløb er skræddersyet i forhold til den enkelte families behov og målene i handleplanen.

Formålet er, at afdække omfanget af ressourcer og arbejde med konkrete mål mhp. en udvikling af forældreevnen,  med det formål, at en anbringelse kan forebygges og barnet/børnene kan blive boende i hjemmet.

De seneste 30 år har vi som socialpædagoger og familieterapeuter arbejdet med udsatte børn og familier. Vi har specialiseret os i at tilrettelægge og gennemføre forløb, som giver forældre og børn udviklingsmuligheder og støtter op om deres ressourcer med henblik på at sikre en bedre trivsel for børnene.

Vi har gode erfaringer med at komme i kontakt med familier som er i forsvarsposition og umiddelbart virker afvisende. Og vi er trænet i at se og styrke forandringspotentialet i de voksnes evne som forældre.

Vi tilbyder

 • Familieterapi
 • Familievejledning og rådgivning
 • §54 sager
 • Hjælp til §50 undersøgelse
 • Sparring og supervision til fagpersonale i komplekse familiesager
 • Undersøgelse af forældre kompetencer
 • Støtte-kontaktperson
 • Dagbehandling, herunder skoletilbud
 • Individuelt tilrettelagte forløb
 • Afklaringsopgaver
 • Traumebehandling børn, unge og voksne
 • Forældrekompetenceafklaringer(Mim), strukturerede lege, tegne og legeterapi)
 • Legeterapi med konkrete lege og øvelser
 • Alternativt skoletilbud til de børn som i en periode i kan være eller rummes i deres skole.
 • Forældrekurser og undervisningsforløb :”Forældre på alle strenge”.

Rådgivning og terapi kan foregå på vores kontor, eller vi kan tage ud til familierne i hjemmet, afhængig af situationen.

Eksterne samarbejdsparter: Vi har et godt netværk af kompetente terapeuter, skolelærere og psykologer, som rekvireres til større opgaver.

Børnene

 • Utilstrækkeligt udviklede følelsesmæssige og sociale kompetencer
 • Tilknytnings- eller personlighedsforstyrrelse
 • Autisme Spektrum Forstyrrelser, Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Indlærings- og skoleproblemer
 • Generelle adfærds- eller trivselsproblemer

Forældrene

 • Føler afmagt, mangler overskud eller er stressede
 • Har fysiske eller psykiske lidelser
 • Har afhængighedsproblematik
 • Forældrene er selv følelsesmæssigt og psykisk udfordrede.

Teoretisk referenceramme

Med en anerkendende, empatisk og tydelig facon skabes kontakten til forældre og børn, afstemt og justeret efter, hvordan familien og dens medlemmer fungerer. Denne kontakt danner grobund for en relation, hvor tillid og samarbejde med forældrene afstedkommer et målrettet arbejde med familiens udfordringer. Alle forældre og børn har ressourcer, og det er vores opgave at hjælpe familiens medlemmer til at finde ressourcerne frem og sætte dem i spil i samværet og relationen til hinanden.

Familiearbejdet tager sit afsæt i den systemiske teori samt i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Ny hjerneforskning viser, at en stor del af de følelsesmæssige og sociale udfordringer hos børn og voksne ikke løses med samtaler eller mentale ressourcer alene. Årsagen er at mentaliseringskapaciteten endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet, og at vi derfor starter behandlingen på sansemæssigt og/eller limbisk niveau. En vigtig del af indsatsen er, at få afdækket, hvilket niveau de enkelte medlemmer er udviklet på, og hvor der er udfordringer. Dette gøres ved hjælp af en række konkrete aktiviteter og øvelser, hvorefter der lægges en konkret interventionsplan og behandlingsplan. 

Omsat til praksisnær virkelighed

 1. Sagsbehandler tager kontakt til os og der aftales møde
 2. Med udgangspunkt i handleplan aftales mål for indsatsen
 3. Besøg i familien
 4. Familiens mål og mål i handleplan bliver fælles mål
 5. Delmål og fokuspunkter aftales
 6. Rammer, hyppighed, indhold mm. aftales
 7. Evalueringsmøder aftales
 8. Ugentlige opdateringer tilsendes sagsbehandler
 9. Statusrapport rekvireres efter aftale